top of page

PRIVAATSUSTINGIMUSED


Pakipagar on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 

Mõistete all leiad nende sõnade tähendused, mida Privaatsustingimustes tihti kasutatakse ning esitatakse suure algustähega.

1. Mõisted

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Pakipagaril teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Pakipagaril Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Pakipagari Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvasta
tava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Pakipagari teenuseid.
1.6. Leping on Pakipagari ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht www.pakipagar.ee on Pakipagari veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Pakipagari veebilehte.
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
1.10. Teenused on igasugused Pakipagari poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.12. Pakipagari Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Pakipagari Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
1.13. Müügikanalid on Pakipagari poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
1.14. Tooteportfell on Pakipagari erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.pakipagar.ee.
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

 

Üldsätetest leiad informatsiooni selle kohta, kes on Isikuandmete vastutavakstöötlejaks ning millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad.

2. Üldsätted

2.1. Pakipagar on juriidiline isik Pakker OÜ, registrikoodiga 16489241, asukohaga Lasketiiru põik 5, Harjumaa 74004
2.2. Isikuandmeid võib
Pakipagar töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik
Pakipagari töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Pakipagari valduses olevate Isikuandmetega.
2.4. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

Siit leiad põhimõtted, millest Pakipagar alati lähtub ja kinni peab Töödeldes Sinu Isikuandmeid.

3. Põhimõtted

3.1. Pakipagar lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2.
Pakipagari eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3.
Pakipagari kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui
Pakipagar soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Pakipagar andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Pakipagar saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Pakipagar vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 

Siit leiad info sellest, kuidas me Isikuandmeid kogume.

4. Isikuandmete koosseis

4.1. Pakipagar kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.1.1. Andmesubjekti poolt
Pakipagaril avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja
Pakipagari tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7.
Pakipagari poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me Sinu Isikuandmeid Töödelda võime.

5. Isikuandmete koosseis ning töötlemise eesmärgid ja alused

5.1. Pakipagar Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Pakipagar isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Pakipagaril põh
imõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Pakipagari huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Pakipagar Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Pakipagaril on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Pakipagar kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.3.6. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
5.3.7. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Pakipagar Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Pakipagar hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

Siit leiad informatsiooni, millal võime Sinu Isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele.

6. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

6.1. Pakipagar teeb koostööd isikutega, kellele Pakipagar võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendir
ahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt
Pakipagari juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Siit leiad kirjelduse, kuidas me Sinu Isikuandmeid kaitseme ning kust leida infot isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta.

7. Isikuandmete töötlemise turvalisus

7.1. Pakipagar säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Pakipagari poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2.
Pakipagaril on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab
Pakipagar tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Pakipagar kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. Laste isikuandmete töötlemine

8.1. Pakipagari Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2. Pakipagar ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.3. Juhul kui Pakipagar saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Pakipagar endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

Sinu Isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinuõigused oma Isikuandmete kaitsel.

9. Andmesubjekti õigused

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Pakipagarile oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Pakipagarile antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

10. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Pakipagari poole e-posti teel info@pakipagar.ee.
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega
Pakipagari poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: www.aki.ee.

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas Sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

11. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

11.1. Pakipagar võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. Pakipagar kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3. Pakipagar kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Pakipagari partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Pakipagar ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest
11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Siin oleme ära toonud kõik dokumendid, korrad ja registrid, mille kaudu saad Sinaenda õigusi kõige paremal viisil teostada ja teada, kuidas meie Sinu Isikuandmeid hoiame ja Töötleme.

12. Olulised dokumendid, juhised, korrad

12.1. Pakipagari Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.2. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.3.
All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Pakipagari kasutab.

Siit leiad meie kontaktandmed.

13. Kontaktandmed ja informatsioon

13.1. Pakipagari Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1.
Pakipagariga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@pakipagar.ee

Siin on toodud informatsioon Privaatsustingimuste muudatustest.

14. Muud tingimused

14.1. Pakipagaril on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Pakipagar Andmesubjekte www.pakipagar.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Pakipagari veebilehte www.pakipagar.ee,  olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

bottom of page